top of page

Anlaşma ve Uygulama Politikaları

iHİZMET ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

HİZMET ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ
1.    GİRİŞ
1.1. İşbu Hizmet Şartları Sözleşmesi (“Sözleşme”); Wikkestraat 11, 2153CD, Nieuw-Vennep, NL  merkezli ve Amsterdam Ticaret Odasına  kayıtlı Breathandmore Şirketi (“Breathandmore”) tarafından www.Breathandmore.com , nefesleailedizim.com, frekanscihazi.com ve biofrekans.com alan adlı internet sitesi (“Breathandmore Platformu”) üzerinden sunulan imkanlar dahilinde, hepsi birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere Breathandmore Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Kullanıcı ve Eğitmen  (birlikte “Erişen” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
1.2. İşbu Sözleşme, Erişen’in Breathandmore Platformu’nu ziyaret etme ve Breathandmore Platformu’nda hizmet verme veya hizmet alma saikiyle üyeliğini gerçekleştirmek istediği andan itibaren tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Erişen’in Breathandmore Platformu’nu kullanma saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Kullanıcı veya Eğitmen sıfatları doğrultusunda işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.
 
2.    TANIMLAR 
2.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:
Aracı Hizmet Sağlayıcı    6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinde tanımlanan, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelecektir.
Bireysel Seanslar ve Grup Seansları    Gerekli niteliklerini sağladığı ve tercih ettiği kategoride, Breathandmore Platformu aracılığıyla Eğitmen tarafından verilecek olan tekil veya paket bazlı hizmetler anlamına gelecektir.
Cihaz    Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz anlamına gelecektir.
Erişen    Breathandmore Platformu’nu Ziyaretçi, Kullanıcı ve Eğitmen sıfatlarıyla kullanan tüm kişiler anlamına gelecektir.
Hizmet Bedeli    Kullanıcı’nın Bireysel Seanslar ve Grup Seansları ile BREATHANDMORE üzerinden sunulan workshop, modül ve sertifikalı programlardan faydalanabilmek amacıyla Ödeme Sistemi aracılığıyla ödediği bedel anlamına gelecektir.
İçerik Sağlayıcı    İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya verBREATHANDMORE üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
İçerikler     Eğitmen tarafından Breathandmore Platformu aracılığıyla verilecek olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na ilişkin seviye, seans materyali ve seans içi/sonrası öğrenim çıkarımlarıanlamına gelecektir.
İnternet Kanunu    5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.
Breathandmore Akademi    Breathandmore Platformu’nda Eğitmenlar’ın workshoplar, modüller ve sertifikalı programlar sunabilmesine olanak sağlayan yapı anlamına gelecektir.
BREATHANDMORE SHOP    Breathandmore Platformu üzerinden hizmet verilen kategorilerle ilgili Ürün alım ve satımı yapılmasına olanak sağlayan platform anlamına gelecektir.
BREATHANDMORE Level    Kullanımına ilişkin koşul ve detayların Breathandmore Platformu üzerinden açıklanacağı derecelendirme sistemi anlamına gelecektir.
BREATHANDMORE Puan    Kullanıcı’nın ve Eğitmen’ın Breathandmore Platformu’ndaki platform kullanım performansında belirli parametrelere ulaşılması halinde Breathandmore tarafından hesabına tanımlanan puan anlamına gelecektir.
Breathandmore Platformu    Eğitmenlar’ın gerekli yeterliliklerini meditasyon, nefes, yoga, pilates, personal trainer, beslenme ve astroloji alanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli kategoriler bazında Bireysel Seanslar ve Grup Seansları düzenleyebildikleri; BREATHANDMOREüzerinden workshoplar, modüller ve sertifikalı programlar sunabildikleri; kişilerin BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla ürün satışı/alışı gerçekleştirilebildikleri, kişilerin bedensel ve ruhsal olarak gelişmelerini sağlamaya yönelik oluşturulmuş platform anlamına gelecektir.
BREATHANDMORE Tablo    Kullanımına ilişkin koşul ve detayların Breathandmore Platformu üzerinden açıklanacağı, platform içerisinde Eğitmenlar’a tanınmış olan imkan anlamına gelecektir.
Kullanıcı    Breathandmore Platformu’na hizmet alma saikiyle erişen ve işbu Sözleşme doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak BREATHANDMOREaracılığıyla sunulan hizmetler ile Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan yararlanan ve BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün alışı/satışı gerçekleştirebilen kişiler anlamına gelecektir.
Kurumsal Üye    Breathandmore ile akdetmiş olduğu iş birliği sözleşmesi doğrultusunda bünyesindeki hizmet verenlerin Breathandmore Platformu’nda ilgili kategorilerde Eğitmen sıfatı ile hizmet vermelerine imkân tanıyan, Breathandmore ile iş birlikleri doğrultusunda ortak çalışmalar yürüten tüzel kişi(ler) anlamına gelecektir.
Ödeme Sistemi    Breathandmore tarafından belirlenen ve Breathandmore Platformu’na entegre edilerek elektronik ortamda tahsilat yapılabilmesine imkân veren ve üye işyeri anlaşması yapan bir kuruluş tarafından sağlanan çevrimiçi ödeme sistemi anlamına gelecektir.
Ödül Puan    Kullanıcı’nın ve Eğitmen’ın Breathandmore Platformu’nda yer alan hizmetler karşılığında indirim olarak kullanabileceği ve Bireysel Seanslar veya Grup Seansları, BREATHANDMOREile BREATHANDMORE SHOP’da hizmet sunma/hizmet alma saikiyle gerçekleştirdiği işlemler karşılığında hesabına tanımlanan puan anlamına gelecektir.
Platform Kullanım Bedeli     Komisyonlu hizmet türü kapsamında Breathandmore’ın, sunduğu hizmetler karşılığında; Eğitmen’ın, Breathandmore Platformu içerisinde sunmuş olduğu hizmetlerden ve Kullanıcı ile Eğitmen’ın BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla gerçekleştirilen Ürün satışlarından elde ettiği gelirden yüzde yoluyla iktisap edeceği platform kullanım bedeli anlamına gelecektir.
Sözleşme    İster basılı halde ister Breathandmore Platformu’nda elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Erişen Sözleşmesi ve Ekleri anlamına gelecektir.
TKHK    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamına gelecektir.
TTK    6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamına gelecektir.
Tüketici    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.
Eğitmen     Breathandmore Platformu’na hizmet sunma saikiyle erişen ve işbu Sözleşme ile Eğitmen Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak Breathandmore Platformu’nu kullanmaya başlayan şirket sahibi/temsilcisi olan, Kurumsal Üye bünyesinde hizmet veren veya bireysel olarak hizmet verme saikinde olan kişiler anlamına gelecektir.
Eğitmen Yönetim Paneli     Eğitmen’ın profil oluşturma işlemlerinin ardından görünür hale gelecek olan ve Eğitmen’ın seans İçerikler’ini, takvimlerini oluşturabileceği, seans satışlarını takip edebileceği, Kullanıcı yorumlarını görüntüleyebileceği ve cevaplayabileceği bölüm anlamına gelecektir.
Ürün    BREATHANDMORE SHOP aracılığı ile Ziyaretçi’nin satın alabileceği ve Kullanıcı ile Eğitmen’ın satışını ve alışını gerçekleştirebilecekleri ürünler anlamına gelecektir.
Yer Sağlayıcı    İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileranlamına gelecektir.
Ziyaretçi    Breathandmore Platformu’nda dolaşım gerçekleştirerek BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla Ürün satın alabilen, Kullanıcı ve Eğitmen olmayan kişiler anlamına gelecektir.
 
3.       GENEL ŞARTLAR
3.1.   İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Erişen için geçerli olup Breathandmore Platformu’na Ziyaretçi, Kullanıcı ve Eğitmen sıfatıyla erişen tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
3.2.   Breathandmore Platformu’nda Eğitmen sıfatıyla hizmet vermek isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına temsilci sıfatıyla üye olunması halinde, ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu ve tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına işlem yapma yetkisine haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır.
3.3.   İşbu Sözleşme’nin, Ziyaretçi tarafından Breathandmore Platformu’na erişilmesinden itibaren ve Breathandmore Platformu’nda herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden; Kullanıcı ve Eğitmen tarafından Breathandmore Platformu’na üye olunmadan ve hizmet alma/hizmet sunma saikiyle herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce okunması gerekmektedir. 
3.4.   Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Erişen tarafından kabul edilmemesi halinde Breathandmore Platformu’nda işlem gerçekleştirilmemelidir. Erişen’in, Breathandmore Platformu’nda işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu Sözleşme’de yazılı şartların;
3.4.1.   Breathandmore Platformu’nda dolaşımına devam eden ve/veya BREATHANDMORE SHOP üzerinden işlem gerçekleştiren Ziyaretçi tarafından ve
3.4.2.   Breathandmore Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Kullanıcı ve Eğitmen tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır. 
3.5.   Breathandmore, Breathandmore Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Breathandmore Platformu’nda Erişen’e ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup, Erişen tarafından Breathandmore Platformu’nun kullanımına ve/veya Breathandmore Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Erişen tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Erişen aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Erişen’den ayrıca onay alınacaktır.
3.6.   Breathandmore tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Breathandmore Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Erişenler güncellenmiş şartlara tabi olacaktır. 
3.7.   Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Breathandmore Platformu’na erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Kullanıcı ve Eğitmen tarafından kabul edilmemesi halinde Breathandmore Platformu’nda bulunan hesabın kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.
 
4.    BREATHANDMORE PLATFORMU
4.1.   Breathandmore Platformu; kişilerin, yoga, pilates, fitness, astroloji, nefes, meditasyon, beslenme ve psikoloji alanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli kategoriler bazında düzenlenen Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan ve BREATHANDMORE üzerinden sunulan workshoplar, modüller ve sertifikalı programlardan yararlanabildikleri veya bu hizmetleri sunabildikleri; kişilerin BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla Ürün satışı/alışı gerçekleştirilebildikleri, kişilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen bir platformdur. Bu bağlamda Breathandmore, kişilerin sunmakta olduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin tarafı, kefili ya da garantörü değildir.
4.2.   Breathandmore Platformu üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı Breathandmore’ın değişiklik hakkı saklı kalmak şartıyla Ziyaretçi, Kullanıcı ve Eğitmen için farklılık göstermektedir.
4.3.   Ziyaretçi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Breathandmore Platformu’nda; 
4.3.1.   Dolaşım sağlayabilmekte, 
4.3.2.   Blog içeriklerini görüntüleyebilmekte, 
4.3.3.   BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satın alabilmekte ve
4.3.4.   Eğitmenlar’ı çeşitli parametreler bazında filtreleyerek Eğitmenlar’a ait öz geçmiş ve sair bilgileri görüntüleyebilmektedir.
4.4.   Kullanıcı, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Breathandmore Platformu’nda;
4.4.1.   Ziyaretçi’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte,
4.4.2.   Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak profilini kişiselleştirebilmekte,
4.4.3.   Eğitmenlar tarafından düzenlenen Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılarak Eğitmenlar ile yazılı sesli ve/veya görüntülü görüşme sağlayabilmekte,
4.4.4.   BREATHANDMOREaracılığıyla workshop, modül ve sertifika programlarına katılabilmekte ve
4.4.5.   BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satışı yapabilmekte ve Ürün satın alabilmektedir.
4.5.   Eğitmen, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Breathandmore Platformu’nda; 
4.5.1.   Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak kendisine tanımlanmış Eğitmen Yönetim Paneli üzerinden; BREATHANDMOREve Breathandmore Platformu aracılığıyla vereceği hizmetlere ilişkin içerikleri belirleyebilmekte,
4.5.2.   Eğitmen Yönetim Paneli aracılığıyla vereceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na ilişkin takvim oluşturabilmekte,
4.5.3.   Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın tekil veya paket bazlı olup olmamasını ve BREATHANDMOREyapısı altında vereceği modüllerin, workshopların, sertifikalı programların seans saatini, seviyesini, kontenjanını ve seans bedelini belirleyebilmekte,
4.5.4.   BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satışı yapabilmekte ve Ürün satın alabilmekte,
4.5.5.   Eğitmen Yönetim Paneli aracılığıyla satışları ve gelirini takip edebilmekte ve 
4.5.6.   Hizmet vermek üzere kategori bazlı paketler tanımlayabilmektedir.
 
5.    ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.   Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’na erişerek, Eğitmenlar’ı kategorilerine göre çeşitli kriterlerde filtreleme ve Eğitmenlar’ın özgeçmişlerini ve oluşturdukları workshopları, modülleri, sertifikalı programları ve blog içeriklerini görüntüleme ve BREATHANDMORE SHOP üzerinden Breathandmore Platformu’nda sunulan hizmet kategorileri bazında Ürün satın alma hakkına sahiptir.
5.2.   Ziyaretçi BREATHANDMORE SHOP alt yapısı üzerinden sunulan Ürünler’i Breathandmore Platformu’na üye olmaksızın satın alabilecektir. Belirtmek gerekir ki Breathandmore Platformu üzerinden Ürün satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde Ziyaretçi’den ad soyad, telefon numarası, teslimat/fatura adresi ve elektronik posta adresi bilgilerini iletmesi istenecektir.
5.3.   Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’ndan ‘Kullanıcı’ veya ‘Eğitmen’ sıfatıyla yararlanabilmek amacıyla Breathandmore Platformu’na üye olma ve Breathandmore Platformu’ndan hizmet alma/hizmet sunma saikiyle yararlanma hakkına sahiptir. Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’na işbu Sözleşme’de şartları belirtilen şekilde üye olmakla birlikte işbu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya veya Eğitmen’a ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.
5.4.   Hizmet sunma saiki ile üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’de Eğitmen’a ilişkin düzenlenen şartlara ek olarak Eğitmen Sözleşmesi’ne tabi olacağını, bu sözleşmeyi kabul etmemesi halinde Eğitmen sıfatı ile Breathandmore Platformu üzerinden işlem yapmaması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder.
5.5.   Her bir Ziyaretçi, Breathandmore bültenlerini takip edebilmek ve/veya Breathandmore Platformu’nda sunulan hizmetlere ilişkin yapılan güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olabilmek için Breathandmore Platformu’nda yer alan e-posta kayıt bölümünü kullanarak düzenli e-posta hizmetinden yararlanabilir.  Breathandmore, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ziyaretçi’nin ön onayı olmaksızın Ziyaretçi’ye ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Ziyaretçi’ye ‘ticari elektronik iletBREATHANDMORE ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Ziyaretçi’nin Breathandmore ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Breathandmore’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.
6.    ÜYELİK 
6.1.   Breathandmore Platformu’na erişen Ziyaretçi, BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satın almak haricindeki diğer hizmetlerden yararlanabilmek, BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satışı yapabilmek veya Breathandmore Platformu’nda hizmet sunabilmek için Breathandmore Platformu’na üye olmalıdır.
6.2.   Breathandmore Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan yararlanmak için Kullanıcı sıfatıyla üye olmak isteyen kişi, Breathandmore Platformu’ndaki üyelik formunu doldurarak aşağıda yer alan bilgileri Breathandmore’a iletmekle yükümlüdür;
6.2.1.   isim,
6.2.2.   soyisim ve
6.2.3.   elektronik posta adresi
(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır)
6.3.   Breathandmore Platformu içerisinde sunulmuş imkanlardan ‘Kullanıcı’ sıfatıyla yararlanılabilmesi için gereken üyelik; Ziyaretçi’nin Üyelik Bilgileri’ni Breathandmore Platformu’nda yer alan üyelik formuna girmesi ve profili için bir şifre oluşturması ile kurulur. Ziyaretçi, üyeliğini kendisine sunulan sosyal medya hesaplarından birini eşleyerek anılan verilerin buradan sağlanmasıyla da kurabilir ve işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden yararlanabilir. Üyeliğin kurulabileceği sosyal medya hesaplarının Breathandmore Platformu’na eklenmesi ve Breathandmore Platformu’ndan çıkarılması Breathandmore’ın inisiyatifindedir.
6.4.   Breathandmore Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan ‘Eğitmen’ sıfatıyla yararlanmak için gereken üyeliğin tamamlanması; hesap oluşturma, üyelik ve profil bilgilerini sağlama, katılma talebi iletme ve onay süreci olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.  Breathandmore, üyelik oluşturma metotlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
6.5.   Eğitmen’ın elektronik posta adresini Breathandmore Platformu’na sağlayarak bir parola belirlemesi ve akabinde Breathandmore Platformu’na giriş yapması ile hesap oluşturma aşaması tamamlanır.
6.6.   Üyelik aşaması; 
•         isim, 
•         soyisim, 
•         elektronik posta adresi ve
(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır)
•         fotoğraf / Kurumsal Üye bünyesinde ise Kurumsal Üye logosu,
•         cinsiyet,
•         telefon numarası,
•         doğum tarihi,
•         özgeçmiş (CV),
•         adres bilgisi, 
•         hizmet vermek istediği kategori tercihleri,
•         sertifika bilgileri,
•         sosyal medya hesap bilgileri,
•         T.C. kimlik numarası/Pasaport numarası,
•         banka hesap bilgileri,
•         IBAN numarası,
•         varsa, bağlı olduğu Kurumsal Üye bilgisi
Eğer tüzel kişilik adına üyelik işlemleri gerçekleştiriliyor ise;
•         şirket ticari unvanı,
•         şirket merkezi,
•         şirket banka hesap bilgileri,
•         şirket IBAN numarası,
•         vergi kimlik numarası ve
•         vergi dairesi
(birlikte “Profil Bilgileri” olarak anılacaklardır) 
bilgi ve belgelerinin Eğitmen tarafından sunulması ve Breathandmore Platformu’na yüklenmesi ile tamamlanır. 
6.7.   Önceki adımlarda temin edilen bilgi ve belgelerin Breathandmore’ın onayına gönderilmesiyle katılma talebi iletme aşaması tamamlanır. 
6.8.   Kurumsal Üye bünyesindeki hizmet verenin Eğitmen sıfatı ile Breathandmore Platformu’na üye olmak istemesi halinde, hizmet verme saikiyle üye olan kişinin bağlı bulunduğu Kurumsal Üye’yi belirtmesi ve fotoğraf alanına Kurumsal Üye logosunu eklemesi gerekmektedir.
6.9.   Katılma talebi sürecini takip eden onay sürecinde Breathandmore, münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Eğitmen’ın üyeliğine ilişkin katılma talebini onaylayabilir veya reddedebilir. Breathandmore’ın, Eğitmen’ın katılma talebini olumlu yanıtlaması halinde onay süreci aşaması tamamlanacak ve akabinde Eğitmen’ın Breathandmore tarafından komisyonlu hizmet türünde belirlenen üyeliği tamamlanacaktır. 
6.10.     Eğitmen’ın onay süreci doğrultusunda Breathandmore, üyelik oluşturma aşamasında kendisine iletilen iletişim bilgileri vasıtası ile onay sürecinin yürütülmesine ilişkin Eğitmen ile, hali hazırda Kurumsal Üye bünyesinde bir hizmet veren ise Kurumsal Üye ile iletişime geçebilecektir.
6.11.     Eğitmen sıfatıyla Breathandmore Platformu üzerinden hizmet sunmak isteyen kişi, işbu Sözleşme doğrultusunda üyeliğini oluşturmasına ek olarak kendisine sunulan Eğitmen Sözleşmesi’ni de kabul etmekle yükümlüdür.
6.12.     Kullanıcı ve Eğitmen Breathandmore’ın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi ya da bu kapsamda yer alan hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı/Eğitmen profilini, hesap bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan Breathandmore doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın/Eğitmen’ın üyeliğini başkasına kullandırdığının veya devrettiğinin tespit edilmesi halinde üyeliği iptal edilir. 
6.13.     Breathandmore Platformu üzerinde kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte üyelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Breathandmore, ilgili profili askıya almaya veya ilgili profilin ilişkili olduğu üyeliği silmeye yetkilidir.

ERİŞEN SÖZLEŞMESİ

ERİŞEN SÖZLEŞMESİ
1.    GİRİŞ
1.1. İşbu Erişen Sözleşmesi (“Sözleşme Wikkestraat 11, 2153CD, Nieuw-Vennep, NL  merkezli ve Amsterdam Ticaret Odasına  kayıtlı Breathandmore Şirketi (“Breathandmore”) tarafından www.Breathandmore.com , nefesleailedizim.com, frekanscihazi.com ve biofrekans.com alan adlı internet sitesi (“Breathandmore Platformu”) üzerinden sunulan imkanlar dahilinde, Breathandmore Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Kullanıcı ve Eğitmen  (birlikte “Erişen” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
1.2. İşbu Sözleşme, Erişen’in Breathandmore Platformu’nu ziyaret etme ve Breathandmore Platformu’nda hizmet verme veya hizmet alma saikiyle üyeliğini gerçekleştirmek istediği andan itibaren tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Erişen’in Breathandmore Platformu’nu kullanma saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Kullanıcı veya Eğitmen sıfatları doğrultusunda işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.
 
2.    TANIMLAR
2.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:
BREATHANDMORE PLATFORMU    Breathandmore.com, frekanscihazi.com, nefesleailedizimi.com, biofrekans.com isimli web siteleri tek tek veya birlikte oluşturdukları hizmet platformu
Aracı Hizmet Sağlayıcı    6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinde tanımlanan, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelecektir.
Bireysel Seanslar ve Grup Seansları    Gerekli niteliklerini sağladığı ve tercih ettiği kategoride, Breathandmore Platformu aracılığıyla Eğitmen tarafından verilecek olan tekil veya paket bazlı hizmetler anlamına gelecektir.
Cihaz    Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz anlamına gelecektir.
Erişen    Breathandmore Platformu’nu Ziyaretçi, Kullanıcı ve Eğitmen sıfatlarıyla kullanan tüm kişiler anlamına gelecektir.
Hizmet Bedeli    Kullanıcı’nın Bireysel Seanslar ve Grup Seansları ile BREATHANDMOREüzerinden sunulan workshop, modül ve sertifikalı programlardan faydalanabilmek amacıyla Ödeme Sistemi aracılığıyla ödediği bedel anlamına gelecektir.
İçerik Sağlayıcı    İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya verBREATHANDMORE üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
İçerikler    Eğitmen tarafından Breathandmore Platformu aracılığıyla verilecek olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na ilişkin seviye, seans materyali ve seans içi/sonrası öğrenim çıkarımları anlamına gelecektir.
İnternet Kanunu    5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.
BREATHANDMORE Akademi    Breathandmore Platformu’nda Eğitmenlar’ın workshoplar, modüller ve sertifikalı programlar sunabilmesine olanak sağlayan yapı anlamına gelecektir.
BREATHANDMORE SHOP    Breathandmore Platformu üzerinden hizmet verilen kategorilerle ilgili Ürün alım ve satımı yapılmasına olanak sağlayan platform anlamına gelecektir.
BREATHANDMORE Level    Kullanımına ilişkin koşul ve detayların Breathandmore Platformu üzerinden açıklanacağı derecelendirme sistemi anlamına gelecektir.
BREATHANDMORE Puan    Kullanıcı’nın ve Eğitmen’ın Breathandmore Platformu’ndaki platform kullanım performansında belirli parametrelere ulaşılması halinde Breathandmore tarafından hesabına tanımlanan puan anlamına gelecektir.
Breathandmore Platformu    Eğitmenlar’ın gerekli yeterliliklerini meditasyon, nefes, yoga, pilates, personal trainer, beslenme ve astroloji alanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli kategoriler bazında Bireysel Seanslar ve Grup Seansları düzenleyebildikleri; BREATHANDMOREüzerinden workshoplar, modüller ve sertifikalı programlar sunabildikleri; kişilerin BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla ürün satışı/alışı gerçekleştirilebildikleri, kişilerin bedensel ve ruhsal olarak gelişmelerini sağlamaya yönelik oluşturulmuş platform anlamına gelecektir.
Kullanıcı    Breathandmore Platformu’na hizmet alma saikiyle erişen ve işbu Sözleşme doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak BREATHANDMOREaracılığıyla sunulan hizmetler ile Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan yararlanan ve BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün alışı/satışı gerçekleştirebilen kişiler anlamına gelecektir.
Kurumsal Üye    Breathandmore ile akdetmiş olduğu iş birliği sözleşmesi doğrultusunda bünyesindeki hizmet verenlerin Breathandmore Platformu’nda ilgili kategorilerde Eğitmen sıfatı ile hizmet vermelerine imkân tanıyan, Breathandmore ile iş birlikleri doğrultusunda ortak çalışmalar yürüten tüzel kişi(ler) anlamına gelecektir.
Ödeme Sistemi    Breathandmore tarafından belirlenen ve Breathandmore Platformu’na entegre edilerek elektronik ortamda tahsilat yapılabilmesine imkân veren ve üye işyeri anlaşması yapan bir kuruluş tarafından sağlanan çevrimiçi ödeme sistemi anlamına gelecektir.
Sözleşme    İster basılı halde ister Breathandmore Platformu’nda elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Erişen Sözleşmesi ve Ekleri anlamına gelecektir.
TKHK    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamına gelecektir.
TTK    6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamına gelecektir.
Tüketici    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.
Eğitmen    Breathandmore Platformu’na hizmet sunma saikiyle erişen ve işbu Sözleşme ile Eğitmen Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak Breathandmore Platformu’nu kullanmaya başlayan şirket sahibi/temsilcisi olan, Kurumsal Üye bünyesinde hizmet veren veya bireysel olarak hizmet verme saikinde olan kişiler anlamına gelecektir.
Eğitmen Yönetim Paneli    Eğitmen’ın profil oluşturma işlemlerinin ardından görünür hale gelecek olan ve Eğitmen’ın seans İçerikler’ini, takvimlerini oluşturabileceği, seans satışlarını takip edebileceği, Kullanıcı yorumlarını görüntüleyebileceği ve cevaplayabileceği bölüm anlamına gelecektir.
Ürün    BREATHANDMORE SHOP aracılığı ile Ziyaretçi’nin satın alabileceği ve Kullanıcı ile Eğitmen’ın satışını ve alışını gerçekleştirebilecekleri ürünler anlamına gelecektir.
Yer Sağlayıcı    İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
Ziyaretçi    Breathandmore Platformu’nda dolaşım gerçekleştirerek BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla Ürün satın alabilen, Kullanıcı ve Eğitmen olmayan kişiler anlamına gelecektir.
 
3.       GENEL ŞARTLAR
3.1.   İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Erişen için geçerli olup Breathandmore Platformu’na Ziyaretçi, Kullanıcı ve Eğitmen sıfatıyla erişen tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
3.2.   Breathandmore Platformu’nda Eğitmen sıfatıyla hizmet vermek isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına temsilci sıfatıyla üye olunması halinde, ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu ve tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına işlem yapma yetkisine haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır.
3.3.   İşbu Sözleşme’nin, Ziyaretçi tarafından Breathandmore Platformu’na erişilmesinden itibaren ve Breathandmore Platformu’nda herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden; Kullanıcı ve Eğitmen tarafından Breathandmore Platformu’na üye olunmadan ve hizmet alma/hizmet sunma saikiyle herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce okunması gerekmektedir.
3.4.   Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Erişen tarafından kabul edilmemesi halinde Breathandmore Platformu’nda işlem gerçekleştirilmemelidir. Erişen’in, Breathandmore Platformu’nda işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu Sözleşme’de yazılı şartların;
3.4.1.   Breathandmore Platformu’nda dolaşımına devam eden ve/veya BREATHANDMORE SHOP üzerinden işlem gerçekleştiren Ziyaretçi tarafından ve
3.4.2.   Breathandmore Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Kullanıcı ve Eğitmen tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.
3.5.   Breathandmore, Breathandmore Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Breathandmore Platformu’nda Erişen’e ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup, Erişen tarafından Breathandmore Platformu’nun kullanımına ve/veya Breathandmore Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Erişen tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Erişen aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Erişen’den ayrıca onay alınacaktır.
3.6.   Breathandmore tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Breathandmore Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Erişenler güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.
3.7.   Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Breathandmore Platformu’na erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Kullanıcı ve Eğitmen tarafından kabul edilmemesi halinde Breathandmore Platformu’nda bulunan hesabın kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.
 
4.    BREATHANDMORE PLATFORMU
4.1.   Breathandmore Platformu; kişilerin, aile dizimi, nefes, pilates, fitness, astroloji,  meditasyon, beslenme ve psikoloji alanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli kategoriler bazında düzenlenen Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan ve BREATHANDMOREüzerinden sunulan workshoplar, modüller ve sertifikalı programlardan yararlanabildikleri veya bu hizmetleri sunabildikleri; kişilerin BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla Ürün satışı/alışı gerçekleştirilebildikleri, kişilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen bir platformdur. Bu bağlamda Breathandmore, kişilerin sunmakta olduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin tarafı, kefili değildir.
4.2.   Breathandmore Platformu üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı Breathandmore’ın değişiklik hakkı saklı kalmak şartıyla Ziyaretçi, Kullanıcı ve Eğitmen için farklılık göstermektedir.
4.3.   Ziyaretçi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Breathandmore Platformu’nda;
4.3.1.   Dolaşım sağlayabilmekte,
4.3.2.   Blog içeriklerini görüntüleyebilmekte,
4.3.3.   BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satın alabilmekte ve
4.3.4.   Eğitmenlar’ı çeşitli parametreler bazında filtreleyerek Eğitmenlar’a ait öz geçmiş ve sair bilgileri görüntüleyebilmektedir.
4.4.   Kullanıcı, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Breathandmore Platformu’nda;
4.4.1.   Ziyaretçi’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte,
4.4.2.   Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak profilini kişiselleştirebilmekte,
4.4.3.   Eğitmenlar tarafından düzenlenen Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılarak Eğitmenlar ile yazılı sesli ve/veya görüntülü görüşme sağlayabilmekte,
4.4.4.   BREATHANDMOREaracılığıyla workshop, modül ve sertifika programlarına katılabilmekte ve
4.4.5.   BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satışı yapabilmekte ve Ürün satın alabilmektedir.
4.5.   Eğitmen, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Breathandmore Platformu’nda;
4.5.1.   Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak kendisine tanımlanmış Eğitmen Yönetim Paneli üzerinden; BREATHANDMOREve Breathandmore Platformu aracılığıyla vereceği hizmetlere ilişkin içerikleri belirleyebilmekte,
4.5.2.   Eğitmen Yönetim Paneli aracılığıyla vereceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na ilişkin takvim oluşturabilmekte,
4.5.3.   Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın tekil veya paket bazlı olup olmamasını ve BREATHANDMOREyapısı altında vereceği modüllerin, workshopların, sertifikalı programların seans saatini, seviyesini, kontenjanını ve seans bedelini belirleyebilmekte,
4.5.4.   BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satışı yapabilmekte ve Ürün satın alabilmekte,
4.5.5.   Eğitmen Yönetim Paneli aracılığıyla satışları ve gelirini takip edebilmekte ve
4.5.6.   Hizmet vermek üzere kategori bazlı paketler tanımlayabilmektedir.
 
5.    ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.   Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’na erişerek, Eğitmenlar’ı kategorilerine göre çeşitli kriterlerde filtreleme ve Eğitmenlar’ın özgeçmişlerini ve oluşturdukları workshopları, modülleri, sertifikalı programları ve blog içeriklerini görüntüleme ve BREATHANDMORE SHOP üzerinden Breathandmore Platformu’nda sunulan hizmet kategorileri bazında Ürün satın alma hakkına sahiptir.
5.2.   Ziyaretçi BREATHANDMORE SHOP alt yapısı üzerinden sunulan Ürünler’i Breathandmore Platformu’na üye olmaksızın satın alabilecektir. Belirtmek gerekir ki Breathandmore Platformu üzerinden Ürün satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde Ziyaretçi’den ad soyad, telefon numarası, teslimat/fatura adresi ve elektronik posta adresi bilgilerini iletmesi istenecektir.
5.3.   Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’ndan ‘Kullanıcı’ veya ‘Eğitmen’ sıfatıyla yararlanabilmek amacıyla Breathandmore Platformu’na üye olma ve Breathandmore Platformu’ndan hizmet alma/hizmet sunma saikiyle yararlanma hakkına sahiptir. Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’na işbu Sözleşme’de şartları belirtilen şekilde üye olmakla birlikte işbu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya veya Eğitmen’a ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.
5.4.   Hizmet sunma saiki ile üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’de Eğitmen’a ilişkin düzenlenen şartlara ek olarak Eğitmen Sözleşmesi’ne tabi olacağını, bu sözleşmeyi kabul etmemesi halinde Eğitmen sıfatı ile Breathandmore Platformu üzerinden işlem yapmaması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder.
5.5.   Her bir Ziyaretçi, Breathandmore bültenlerini takip edebilmek ve/veya Breathandmore Platformu’nda sunulan hizmetlere ilişkin yapılan güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olabilmek için Breathandmore Platformu’nda yer alan e-posta kayıt bölümünü kullanarak düzenli e-posta hizmetinden yararlanabilir.  Breathandmore, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ziyaretçi’nin ön onayı olmaksızın Ziyaretçi’ye ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Ziyaretçi’ye ‘ticari elektronik iletBREATHANDMORE ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Ziyaretçi’nin Breathandmore ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Breathandmore’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.


6.    ÜYELİK
6.1.   Breathandmore Platformu’na erişen Ziyaretçi, BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satın almak haricindeki diğer hizmetlerden yararlanabilmek, BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün satışı yapabilmek veya Breathandmore Platformu’nda hizmet sunabilmek için Breathandmore Platformu’na üye olmalıdır.
6.2.   Breathandmore Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan yararlanmak için Kullanıcı sıfatıyla üye olmak isteyen kişi, Breathandmore Platformu’ndaki üyelik formunu doldurarak aşağıda yer alan bilgileri Breathandmore’a iletmekle yükümlüdür;
6.2.1.   isim,
6.2.2.   soyisim ve
6.2.3.   elektronik posta adresi
6.2.4. telefon numarası
(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır)
6.3.   Breathandmore Platformu içerisinde sunulmuş imkanlardan ‘Kullanıcı’ sıfatıyla yararlanılabilmesi için gereken üyelik; Ziyaretçi’nin Üyelik Bilgileri’ni Breathandmore Platformu’nda yer alan üyelik formuna girmesi ve profili için bir şifre oluşturması ile kurulur. Ziyaretçi, üyeliğini kendisine sunulan sosyal medya hesaplarından birini eşleyerek anılan verilerin buradan sağlanmasıyla da kurabilir ve işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden yararlanabilir. Üyeliğin kurulabileceği sosyal medya hesaplarının Breathandmore Platformu’na eklenmesi ve Breathandmore Platformu’ndan çıkarılması Breathandmore’ın inisiyatifindedir.
6.4.   Breathandmore Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan ‘Eğitmen’ sıfatıyla yararlanmak için gereken üyeliğin tamamlanması; hesap oluşturma, üyelik ve profil bilgilerini sağlama, katılma talebi iletme ve onay süreci olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.  Breathandmore, üyelik oluşturma metotlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
6.5.   Eğitmen’ın elektronik posta adresini Breathandmore Platformu’na sağlayarak bir parola belirlemesi ve akabinde Breathandmore Platformu’na giriş yapması ile hesap oluşturma aşaması tamamlanır.
6.6.   Üyelik aşaması;
•         isim,
•         soyisim,
•         elektronik posta adresi ve
•         telefon numarası,
(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır)
 
7.       ERİŞEN’İN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1.   Erişen, Breathandmore Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihaz vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.
7.2.   İşbu Sözleşme kapsamında Erişen; Breathandmore ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Breathandmore Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3.   Erişen, Breathandmore’a ait veya Breathandmore ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4.   Erişen; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Breathandmore Platformu sunucularını veya Breathandmore Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Breathandmore Platformu’nun diğer kullanıcıların Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Erişen; Breathandmore Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Breathandmore Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.
7.5.   Erişen, kendisine tanınan BREATHANDMORE Puan, Ödül Puan ve BREATHANDMORE Level imkanına ilişkin detaylar ile kullanım koşullarına Breathandmore Platformu üzerinden erişebilecektir.
7.6.   Erişen, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmet ve/veya Ürün satışları kapsamında Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılır. Erişen, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmeti ve/veya Ürün’ü satın alma saikiyle ödeme yaparken Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Erişen, Ödeme Sistemi üzerinden ödeme yaparken banka/kredi kartı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Erişen’in sağladığı banka/kredi kartı bilgileri, lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanmakta olup Breathandmore tarafından kullanılmamaktadır.
7.7.        Erişen, Breathandmore Platformu’nda kendisine sunulan Ürün’ün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bunlar hakkında bilgi sahibi olarak sipariş vereceğini kabul eder.
7.8.        Erişen’in, BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün, BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetler ile Bireysel Seanslar ve Grup Seansları satın almadan önce Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyup kabul etmesi gerekmektedir.
7.9.        Erişen, satın aldığı Ürün/hizmet bakımından Breathandmore’ın yalnızca bir Aracı Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve satıcının taahhüt ettiği Ürün’ün/hizmetin tam veya taahhüt edildiği şekilde teslim edilememesinden dolayı Breathandmore’a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve beyan eder.
7.10.     Erişen; BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla gerçekleştireceği Ürün satışına ilişkin olarak;
7.10.1.    Ürün’ü zamanında, Breathandmore Platformu’nda belirttiği niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim edeceğini,
7.10.2.    Breathandmore Platformu vasıtasıyla gerçekleştireceği Ürün satışlarına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin ve alıcının Ürün satışına ilişkin taleplerinin muhatabının bizzat kendisi olacağını,
7.10.3.    Ürün satışına ilişkin Breathandmore tarafından belirlenen düzenlemelere ve bildirimlere uygun davranacağını,
7.10.4.    Satışını gerçekleştireceği Ürün’ün işbu Sözleşme’nin Ek 1‘inde yer alan satışa arzı yasaklı veya sınırlı ürünlerden olmayacağını; Ürünler’in yasal olmasından, içeriğinden, yasal sınırlamalara tabi olan Ürünler’in satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun davranılmamasından münhasıran sorumlu olduğunu,
7.10.5.    Satışını gerçekleştireceği Ürün’ün satışa arzı hususunda yetkili olduğunu, ilgili Ürünler’in internet üzerinde yayımlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için gerekli yetkilendirmeye ve izinlere sahip olduğunu,
7.10.6.    Ürün’e ilişkin marka, logo, teknik özellikler dahil tüm tanıtıcı içeriklere ilişkin olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda düzenlenen yükümlülüklerini ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.11.                       İşbu Sözleşme;
7.11.1.    Ziyaretçi tarafından Breathandmore Platformu’na erişim durdurularak her zaman,
7.11.2.    Kullanıcı tarafından üyeliğin kullanımı ve hizmet alımı durdurularak ve
7.11.3.    Eğitmen tarafından üyeliğin kullanımı ve sunulan hizmetler durdurularak Eğitmen Sözleşmesi’nde ve işbu Sözleşme’nin 9.24. maddesinde yer verilen şart ve koşullar dahilinde her zaman sona erdirilebilecektir.
 
8.    KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1.   Kullanıcı, Breathandmore Platformu içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, Breathandmore Platformu’nu kullanmaya başlayabilecektir.
8.2.   Kullanıcı, üyelik formu kapsamında işbu Sözleşme’nin 6.2. maddesinde belirtilen bilgi ve verileri tam ve eksiksiz olarak Breathandmore Platformu’na sunmakla yükümlüdür. Aksi halde Breathandmore Platformu üzerinden Ürün ve/veya hizmet satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde kendisinden profil bilgilerini doldurması istenebilecektir.
8.3.   Kullanıcı, üyelik formu kapsamında ve Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmetler esnasında vermiş olduğu bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasından münhasıran kendisi sorumlu olacak olup; verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle Breathandmore Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, hizmetin gereği gibi ifa edilememesi, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde Breathandmore’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
8.4.   Kullanıcı, Breathandmore Platformu üzerinden seçtiği kategorideki seansa ilişkin Hizmet Bedeli’ni Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeyerek hizmet alma hakkına sahiptir. İlaveten Breathandmore, seans gün ve saatini, Kullanıcı’ya elektronik posta/kısa mesaj bildirimi ve platform için bildirimler ile hatırlatılabilecektir.
8.5.   Kullanıcı, satın almış olduğu seansın gerçekleşeceği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân veren üçüncü taraf uygulamaya/platforma yönlendiren linki/bağlantıyı Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan aynı anda üçüncü kişilerin faydalanmasına olanak sağlayacak şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmamalıdır. Böyle bir durumun Breathandmore tarafından tespit edilmesi veya Eğitmen tarafından tespit edilerek Breathandmore’a bildirilmesi halinde; Breathandmore, Kullanıcı’nın satın almış olduğu seansı iptal edecek ve Kullanıcı’ya para iadesinde bulunulmayacaktır. Belirtilmelidir ki Kullanıcı’nın işbu maddede yer verilen davranışının tekrarlanması halinde Breathandmore Platformu’ndaki üyeliği Breathandmore tarafından askıya alınabilir veya sona erdirilebilir.
8.6.   Kullanıcı, BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetler ile satın almış olduğu kategorideki Bireysel Seans veya Grup Seansı esnasında bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi ve devam edebilmesi bakımından gerekli olan araç ve malzemeleri kendisi temin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın yanlış ve/veya eksik araç ve malzemeyle Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılması veya BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması sebebiyle hizmetlerin gereği gibi yerine getirilememesinden, Kullanıcı’nın bu sebeple zarara uğramasından veya zarar tehlikesi ile karşılaşmasından Breathandmore ve Eğitmen sorumlu tutulamayacak olup; Kullanıcı münhasıran sorumlu olacaktır.
8.7.   Kullanıcı, BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması esnasında ve satın almış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları esnasında, seans işleyişinin devam edebilmesi bakımından gerekli araç ve malzemeler Eğitmen tarafından önerilmiş olsa dahi bu araç ve malzemelerin kullanımından bizzat kendisi sorumlu olup; araç ve malzemelerin kullanımı esnasında oluşabilecek sorunlar bakımından Eğitmen’ı ve Breathandmore’ı sorumlu tutamayacaktır.
8.8.   Kullanıcı, BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması veya seçmiş olduğu kategorideki Bireysel Seanslar veya Grup Seansları’na katılması ve bu hizmetler kapsamında Eğitmen’ın yönlendirmelerini takip etmesi sebebiyle herhangi fiziksel ve/veya psikolojik bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalırsa bu durumu Eğitmen’a bildirerek dahil olduğu BREATHANDMOREhizmetlerine katılımına veya katılmış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na derhal son vermeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
8.9.   Kullanıcı, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan kategorilerdeki seanslara katılımı konusunda tamamen özgür iradesi ile karar vermeli ve seans seçimi yaparken kategorilerin bireysel sağlık durumuna uygunluğunu seans içeriklerini inceleyerek kendisi değerlendirmeli; gerekli görürse doktoruna danışmalıdır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki Kullanıcı, bireysel sağlık durumundan münhasıran kendisi sorumlu olup; seçmiş olduğu kategorideki seansa katılımı sonucu Kullanıcı’nın sağlığında oluşabilecek sorunlar bakımından Eğitmen ve Breathandmore sorumlu tutulamayacaktır.
8.10.     Kullanıcı, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin tıbbi teşhis ve tedavi hizmeti kapsamında olmadığını; bireysel sağlığa BREATHANDMORE gelebileceğini ve fakat Breathandmore’ın ve Eğitmenlar’ın bu konuda bir taahhüt vermediklerini kabul etmektedir.
8.11.     Kullanıcı, kategori ya da Eğitmen bazlı paket alması halinde, paket içeriğindeki Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılım sağlamasa dahi, kategori bazlı pakete ilişkin belirtilen Hizmet Bedeli’ni eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın kategori bazlı paket kapsamında satın aldığı hizmetten faydalanmamayı tercih etmesi durumunda Breathandmore’dan herhangi bir bedel talep hakkı doğmayacaktır.
8.12.     Kullanıcı, Bireysel Seans ve Grup Seansları ile BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetlere ilişkin olarak talep yoğunluğunun mevcut olabileceğini, Breathandmore’ın bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını ve bu durumun ayıplı hizmet olarak nitelendirilmediğini kabul eder.
8.13.     Kullanıcı, Breathandmore Platformu üzerinden aldığı hizmetlere ilişkin geri bildirimde bulunmak amacıyla Breathandmore Platformu içerisinde herkese görünür şekilde yayımlanmak kaydıyla değerlendirme ve yorumlarda bulunabilir. Belirtmek gerekir ki Kullanıcı’nın yapmış olduğu değerlendirme ve yorumların Breathandmore Platformu içerisinde yayımlanması ve Breathandmore Platformu’ndan kaldırılması Breathandmore’ın inisiyatifindedir.
8.14.     İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Breathandmore Platformu aracılığıyla kendisine iletilen link üzerinden katıldığı yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeleri kayıt altına almamakla yükümlüdür. Böyle bir durumun Breathandmore tarafından tespit edilmesi veya Eğitmen tarafından tespit edilerek Breathandmore’a bildirilmesi halinde, ilk ihlal durumunda Kullanıcı’nın hesabı Breathandmore tarafından askıya alınabilecek, aynı ihlalin birden çok kez aynı Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise Kullanıcı’nın hesabı kalıcı olarak silinebilecektir.
8.15.     Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme kapsamında satın almış olduğu Bireysel Seanslar veya Grup Seanslarına katılmaması/katılamaması halinde, ilgili seans tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde aynı Eğitmen tarafından verilen, satın almış olduğu seans ile aynı bedeldeki ve aynı türdeki bir başka seansa katılma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı’ya bu hak, katılım göstermediği/gösteremediği seansın Grup Seansı olması halinde, ilgili seansın kontenjan yeterliliklerinin sağlanması halinde tanınabilecektir. Kullanıcı, bu hakkı kullanabilmesi için, satın alıp katılım göstermediği/gösteremediği ilgili seans tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde bu durumu Breathandmore’a bildirmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki böyle bir durumda Kullanıcı’ya katılım göstermediği seansa ilişkin herhangi bir Hizmet Bedeli iadesi yapılmayacaktır. İlgili Eğitmen’ın işbu maddede belirtilen 1 (bir) aylık süre içerisinde Kullanıcı’ya katılma hakkı tanınacak seans ile aynı bedel ve türde bir başka seansı bulunmaması halinde Kullanıcı’ya bu hak tanınmayacaktır.
8.16.     Bireysel Seans ve Grup Seansı’nın, takvimde belirtilen zamanda başlatılabilmesi için Kullanıcı’nın, ilgili seansı satın almasını takiben Breathandmore tarafından elektronik posta adresine gönderilen yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân tanıyan üçüncü taraf dijital platforma yönlendiren erişim linkini kullanarak hizmetin verileceği dijital platforma katılması gerekmektedir.
8.17.     Kullanıcı tarafından Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın gerçekleştirilebilmesi amacıyla erişim linkine tıklanılması ve fakat teknik aksaklıklar sebebiyle seansın gerçekleştirilememesi veya erişim linkinin teknik aksaklıklar nedeniyle kullanılamaması durumunda Kullanıcı, durumu makul olan en kısa sürede Breathandmore’a bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda seansın teknik aksaklıktan dolayı yapılamadığının veya erişim linkinin teknik aksaklıktan dolayı kullanılamadığının veya seansın tamamlanamadığının Breathandmore tarafından tespit edilmesi üzerine, Hizmet Bedeli kendisine yapılan ödeme yöntemi ile aynı şekilde iade edilecektir.
8.18.     Kullanıcı’nın Eğitmen ile gerçekleştireceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın; yazılı, sesli ve/veya görüntülü nitelikte olmasına karar verme hakkı mevcut olup; seansların mahiyeti itibariyle yazılı, sesli ve/veya görüntülü olmamasından ötürü hizmetin gereği gibi ifa edilememesinden Breathandmore ve Eğitmen sorumlu tutulamayacak ve buna ilişkin Hizmet Bedeli’nin iadesi talep edilemeyecektir.
8.19.     Kullanıcı, satın almış olduğu seansı kendisi adına satın almış kabul edilecektir. Kullanıcı, Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nı satın alabilmesine ve bu seanslara katılım sağlayabilmesine olanak sağlayan bilgileri üçüncü kişilere devretmesinden tamamen kendisi sorumlu tutulacak olup; üçüncü kişilere yapılacak devir sonucu oluşan veya oluşacak zararlar sebebiyle Breathandmore’dan ve Eğitmen’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
8.20.     Kullanıcı, Eğitmen ile olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nda ve mesajlaşma içeriğinde; ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihler gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemeli ve toplumu veya diğer Kullanıcılar’ı ve Eğitmen’ları rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır.
8.21.     Kullanıcı, Eğitmen ile gerçekleştirdiği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşme esnasında sunduğu birtakım bilgilerden görüşmelerin periyodik olarak gerçekleştirilebilmesi için gereken temel bilgilerin Eğitmen tarafından kayıt altına alınabileceğini peşinen kabul eder.
 
9.    EĞITMEN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1.   Eğitmen, Breathandmore Platformu içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, Breathandmore Platformu’nu Eğitmen sıfatıyla kullanmaya başlayabilecektir.
9.2.   Eğitmen, üyelik formu kapsamında işbu Sözleşme’nin 6.6. maddesinde belirtilen bilgi ve verileri tam ve eksiksiz olarak Breathandmore Platformu’na sunmakla yükümlüdür.
9.3.   Eğitmen, üyelik formu kapsamında vermiş olduğu bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasından münhasıran kendisi sorumlu olacak olup; verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle Breathandmore Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde Breathandmore’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
9.4.   İşbu Sözleşme kapsamında Eğitmen’ın Eğitmen Yönetim Paneli üzerinden vereceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nı ve seans içeriklerini açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlemesi gerekmektedir. Eğitmen’ın düzenlediği içerikler Breathandmore’ın onayına tabidir. Breathandmore tarafından onaylanmayan içeriklere sahip hizmetin Kullanıcılar’a sunulması mümkün olmayıp ve bu konuda Eğitmen’ın Breathandmore’dan herhangi bir talep hakkı da bulunmamaktadır. Eğitmen tarafından belirlenen içeriğin Breathandmore tarafından onaylanması halinde ilgili hizmet, takvimde yer alarak Kullanıcılar’a görünür hale gelecektir. Her halükârda Eğitmen, Bireysel Seanslar ve Grup Seansları, blog içerikleri ile BREATHANDMOREüzerinden sunduğu hizmetler bakımından İnternet Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında İçerik Sağlayıcı sıfatını haizdir. Eğitmen, hizmetleri kapsamında sunduğu bilgi, belge, görsel video ve sair içeriklerin hukuka ve genel ahlaka uygunluğunu denetlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Eğitmen, İnternet Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder.
9.5.   Eğitmen, siparişini aldığı Ürün’ü/hizmeti Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca teslim etmekle yükümlüdür.
9.6.     İşbu Sözleşme kapsamında Eğitmen, hizmet verdiği kategori doğrultusunda değişkenlik göstermek üzere, seansa başlamadan evvel ve/veya seans esnasında, sunduğu hizmetin tedavi niteliğinde olmadığını, kişisel gelişim açısından faydalı nitelikte olduğunu belirtmeli ve öneri mahiyetinde olsa dahi herhangi bir ilaç ismi vermemelidir. Aksi bir durumun söz konusu olması halinde tüm sorumluluk Eğitmen’a ait olacaktır.
9.7.     Eğitmen, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun olarak satın almış olduğu seansa katılım göstermediğini/gösteremeyeceğini Breathandmore’a bildirmesi halinde, Kullanıcı’ya satın almış olduğu seans ile aynı bedeldeki ve türdeki bir seansına katılım hakkı tanınacağı hususunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. İşbu maddede belirtilen bir durumun oluşması halinde Eğitmen, Kullanıcı’ya katılım hakkı tanınan yeni seansa ilişkin olarak makul bir süre içerisinde bilgilendirilecektir.
9.8.     Eğitmen, üyeliğini sona erdirmek istemesi halinde, Breathandmore Platformu üzerinden görüntülenen takvimini kapatmak ve eğer mevcut ise daha öncesinde rezervasyon yapılan seansları gerçekleştirmek veya iptal etmekle yükümlüdür. Belirtilen şartların yerine getirilmesinin ardından, Breathandmore Platformu’nu kullanmaya devam etmek istemeyen Eğitmen’ın Breathandmore Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını dondurması veya silmesi gerekmektedir.
 
10.     BREATHANDMORE’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
10.1.     Breathandmore, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
10.2.     Breathandmore, Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olup hizmet/Ürün satın alma faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik elektronik ticaret ortamını sağlamak ile yükümlüdür.
10.3.     Breathandmore, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
10.4.     Breathandmore, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Breathandmore’ın bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte Breathandmore Platformu’nun 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir.
10.5.     Breathandmore, kendisine ödenecek olan Platform Kullanım Bedeli karşılığında Eğitmen’a 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak fatura düzenleyeceğini kabul eder.
10.6.     Breathandmore, herhangi bir zamanda Breathandmore Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Breathandmore Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Breathandmore Platformu kullanımını tamamen durdurabilir.
10.7.     Breathandmore, Breathandmore Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini, üyeliğin kullanımına yönelik kuralları, seansın gerçekleştirileceği üçüncü taraf uygulamayı/platformu, ödeme yöntemlerini, Ödeme Sistemi’ni, Eğitmen listesini, Eğitmenlar’ın görüntülenme şeklini, seans kayıt koşullarını ve Breathandmore Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Breathandmore, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.  Breathandmore, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir. Ücretsiz kullanılan servislerin ücretli hale getirilerek Erişen’in kullanımına sunulmasından önce Erişen’den bu hususta bir onay alınacaktır.
10.8.     Breathandmore, Breathandmore Platformu’nun amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde üyelik başvurusu yapanların üyelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.
10.9.     Breathandmore, Breathandmore Platformu’nda sunduğu BREATHANDMORE Puan, Ödül Puan ve BREATHANDMORE Level imkanına ilişkin elde edilme, kullanım, süre ve sair kullanım şartlarına Breathandmore Platformu’nda yer vermektedir. Breathandmore, BREATHANDMORE Puan, Ödül Puan ve BREATHANDMORE Level kullanım şartlarını değiştirme, güncelleme veya ilgili imkanları tamamen kaldırma hakkını saklı tutar.
10.10. Breathandmore, İşbu Sözleşme’nin Ek 1’inde yer alan ürünleri BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla satışa arz ettiği ve/veya Sözleşme hükümlerine ve Breathandmore Platformu’nda belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı’nın ve Eğitmen’ın üyeliğini askıya almaya veya sonlandırmaya yetkilidir.
10.11. Breathandmore ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde işlem yapan satıcının Ürün’ünü listeden çıkarmaya ve gerektiği hallerde ilgili kişinin üyeliğini askıya almaya veya sonlandırmaya yetkilidir.
10.12. Breathandmore, Erişenler’in Breathandmore Platformu’nda hizmetlere ilişkin değerlendirme ve yorum yapılmasına imkân vermektedir. Bununla birlikte Breathandmore, İnternet Kanunu uyarınca Yer Sağlayıcı sıfatını haiz olduğundan Erişenler tarafından yapılan değerlendirme ve yorumları denetlemekle yükümlü değildir. Belirtmek gerekir ki, Breathandmore re’sen veya şikâyet üzerine yapılan değerlendirme ve yorumların toplum ahlakına aykırı, aşağılayıcı, müstehcen, onur kırıcı, tehdit edici, gerçek dışı, yanıltıcı/aldatıcı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun bulunmadığı hallerde değerlendirme ve yorumları Breathandmore Platformu’ndan kaldırmaya yetkilidir.
10.13.      Breathandmore, Eğitmen’ın üyelik formu vasıtasıyla kendisine iletmiş olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapacak ve yalnızca Breathandmore tarafından onaylanan profile sahip Eğitmenlar Breathandmore Platformu üzerinde hizmet vermeye başlayabilecektir. Belirtmek gerekir ki bu kapsamda onaylama yetkisi Breathandmore’ın inisiyatifinde olup Eğitmen’ın onaylanmayan profillere ilişkin Breathandmore’dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.
10.14.      Kullanıcı’nın/Eğitmen’ın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Breathandmore, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın/Eğitmen’ın Breathandmore Platformu’nu kullanımını durdurmaya, Breathandmore Platformu içerisindeki üyelik hesabını askıya almaya veya üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Breathandmore, Kullanıcı’ya/Eğitmen’a ilişkin kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma ve şikâyet konusuna ilişkin olarak Kullanıcı’ya/Eğitmen’a bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
10.15.      Breathandmore, gerekli gördüğü hallerde Kullanıcı’nın Eğitmenlar’ı değerlendirebilmesi amacıyla memnuniyet anketleri sunabilecek, puanlama sistemleri ve sair yöntemler geliştirebilecek ve bunlara ilişkin detayları ve sonuçları Breathandmore Platformu üzerinden yayımlayabilecektir. 
10.16.      Breathandmore; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
10.17.      Breathandmore, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
10.18.      Breathandmore, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Erişen’in ön onayı olmaksızın Erişen’e ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Erişen’e ‘ticari elektronik iletBREATHANDMORE ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Erişen’in Breathandmore ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Breathandmore’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.
10.19.      Breathandmore, hizmete/Ürün’e ilişkin satın alma talebini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle ilgilisine bildirebilecektir.
 
11.     SORUMSUZLUK
11.1.     Breathandmore; Eğitmen ile Kullanıcı arasında gerçekleşecek olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim/etkileşim faaliyetine dâhil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır. Breathandmore, kendisine sağlanan bilgi, belge ve sair materyallerin gerçeği yansıttığını ve hukuka uygun olup olmadığını yalnızca ilk bakışta görülebilecek eksik, yanlış beyanlar; hukuka, örf-adete ve genel ahlaka aykırı hususlar açısından kontrol etmektedir ancak sağlanan bilgi ve belgelerin bu özelliklerde olduğunu taahhüt etmemektedir. Dolayısı ile Erişen bunlara dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce diğer Erişenler’in Breathandmore Platformu’na yükleyecekleri bilgi, veri ve diğer materyalin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını veya yasadışı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olup bu sebepten karşılaşacağı herhangi bir zarar sebebiyle Breathandmore’a karşı her ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.2.     Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki, bahsi geçen iletişim/etkileşim faaliyetleri çerçevesinde Breathandmore, İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. Breathandmore, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda; Breathandmore’ın sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet Kanunu’na uygun gerekli aksiyonları almakla sınırlıdır.
11.3.     Breathandmore, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Breathandmore Platformu’nun kullanımına ilişkin Erişen’in, herhangi bir üçüncü şahsın, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.
11.4.     İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Breathandmore’ın sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.
11.5.     Hizmet Bedeli’nin ödenmesi esnasında iletilmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Breathandmore sorumlu tutulmayacaktır.
11.6.     Eğitmen’ın ve Kullanıcı’nın haklarını devretmesi ve üçüncü. kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Breathandmore doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
11.7.     Erişen’in kendisine ait olmayan veya Breathandmore Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Breathandmore Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Erişen sorumlu olacaktır.
11.8.     Eğitmen ve Kullanıcı arasında gerçekleşen görüşmeler esnasında görüntü/ses kaydı alınması veya başkaca verilerin kayıt alına alınması ve alınan bu kayıtların aktarıma konu olması halinde, bu husus tamamen kayıt alan ve/veya paylaşan tarafın sorumluluğunda olup, bu husustan Breathandmore sorumlu tutulmayacaktır.
11.9.     Kullanıcı’ya Eğitmen tarafından yapılan bireysel sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik bilgilendirmelerin tıbbi teşhis ve tedavi niteliğinde olmasından Breathandmore sorumlu tutulamayacaktır.
11.10. Breathandmore; Eğitmen’ın bireysel sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamındaki beyanlarının doğruluğunu, eksiksizliğini, hatasızlığını ve yararlılığını garanti etmemektedir. Eğitmenlar ile yapılan görüşmelerin, Kullanıcı bakımından yönlendirici ve/veya belirli bir karar verdirecek nitelikte olması halinde, söz konusu Eğitmen’ın gerçeğe aykırı, yanlış ya da yanıltıcı ifadeleri dâhil hiçbir beyanından, bu ifadeler sonucu Kullanıcı tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından Breathandmore sorumlu tutulamayacaktır.
11.11.      Breathandmore, Kullanıcı’nın satın almış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları esnasında, seans işleyişinin devam edebilmesi bakımından gerekli araç ve malzemeler Eğitmen tarafından önerilmiş olsa dahi, bu araç ve malzemelerin kullanımı esnasında oluşabilecek sorunlar bakımından sorumlu tutulamayacaktır.
11.12.      Breathandmore; BREATHANDMORE SHOP aracılığı ile satışı yapılan Ürünler’in belirtilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim edilmemesi nedeniyle yöneltilen taleplerin muhatabı olmamakla birlikte bu durumlar sebebiyle meydana gelen zarar ve kazanç kayıplardan da sorumlu tutulamayacaktır.
11.13.      Breathandmore, Erişen tarafından BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla gerçekleştirilen Ürün satış işlemleri bakımından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ile sair ikincil mevzuat doğrultusunda aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz olacağından; satıcı ile alıcı arasında ürünün satışına, ifasına ve cayma hakkının kullanılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların tarafı olmayacaktır.
11.14.      Breathandmore, seansların gerçekleştirileceği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân sağlayan üçüncü taraf uygulamalarda/platformlarda yaşanabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu olmayıp yalnızca seansların veya BREATHANDMOREhizmetlerinin satın alınmasını takiben hizmetin gerçekleşeceği üçüncü taraf dijital platforma yönlendirme yapan erişim linkinin ilgilileri ile paylaşılmasından sorumludur.
11.15.      Breathandmore, Eğitmen’ın alenileştirdiği bilgileri kendi belirlediği hizmet politikası ve dürüstlük kuralları çerçevesinde Eğitmen’ın ve Breathandmore Platformu’nun tanıtımı amacıyla Breathandmore Platformu’nda ve diğer medya ortamlarında yayımlama hakkına sahiptir.
11.16.      Breathandmore; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacak olup; Breathandmore, mücbir sebepler ortadan kalkıncaya kadar Breathandmore Platformu’nda sunulan hizmetleri geçici olarak askıya alma/durdurma hakkını haizdir.
 
12.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI
12.1.     Breathandmore tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Breathandmore Platformu üzerinden erişilebilecek olan Breathandmore Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeden önce Breathandmore Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.
12.2.     Breathandmore tarafından sunulan imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Breathandmore Platformu üzerinden erişilebilecek olan Kullanıcı Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendisine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Kullanıcı, Breathandmore Platformu’nda yer alan Kullanıcı Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmaktadır.
12.3.     Breathandmore tarafından sunulan hizmet ve imkanlar dolayısıyla işlenmekte olan Eğitmen’a ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Breathandmore Platformu üzerinden erişilebilecek olan Eğitmen Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendisine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Eğitmen, Breathandmore Platformu’nda yer alan Eğitmen Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmaktadır.
12.4.     Breathandmore, Kullanıcılar’ın Breathandmore Platformu üzerinden aldıkları hizmetlere ilişkin değerlendirme yapmalarına ve yorumlarını paylaşmalarına imkân sağlayan çözümler üretecektir. Kullanıcılar’ın yapmış oldukları değerlendirmeler, yorumlar ve Kullanıcı isimleri Breathandmore Platformu üzerinde alenileştirilecektir.
12.5.     Breathandmore, Erişen’e ait işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilerle KVKK’ye uygun olarak paylaşabilecektir.
12.6.     Erişen’in Breathandmore Platformu’nu ziyaret ettiği süre boyunca, “cookies” olarak da adlandırılan çerezler Breathandmore Platformu’nda yer alan Çerez Politikası’na tabidir. Erişen kendisine Breathandmore Platformu üzerinden sunulan bu Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.
 
13.     BİLDİRİMLER
13.1.     İşbu Sözleşme uyarınca Breathandmore’a yapılacak olan bildirimler info@Breathandmore.com üzerinden elektronik posta gönderilerek gerçekleştirilecektir.
 
14.   TEMLİK VE NAKİL
14.1.     Breathandmore, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Breathandmore Platformu içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkBREATHANDMORE yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Erişen’e bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
 
15.  SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ
15.1.     İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.
 
16.   DELİL SÖZLEŞMESİ
16.1.     Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, taraflara ait defterlerin, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
17.  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
17.1.    İşbu Sözleşme hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
18.  FESİH
18.1.     Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Bunun tek istisnası, Eğitmen’ın hali hazırda takviminde yer alan seanslarının olması veya rezervasyonu yapılan hizmetlerin bulunmasıdır. Böyle bir durumda Eğitmen, Breathandmore Platformu üzerinden görüntülenen takvimini kapatmak ve eğer mevcut ise daha öncesinde rezervasyon yapılan seansları gerçekleştirmek veya iptal etmekle yükümlüdür. Belirtilen şartların yerine getirilmesinin ardından, Breathandmore Platformu’nu kullanmaya devam etmek istemeyen Eğitmen’ın Breathandmore Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını dondurması veya silmesi gerekmektedir.
18.2.     Kullanıcı’nın/Ziyaretçi’nin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde Breathandmore Platform’nun kullanımı derhal durdurulmalıdır.
18.3.     Breathandmore, Erişenler’in işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.
EK- 1
SATIŞI VE SATIŞA ARZI YASAK ÜRÜNLER
 
Yasaklı Ürün Adı
Airbag ve ekipmanları
Alım Satımı devlet iznine tabi olan Resmi kıyafetler ve resmi üniformalar
Alkollü içecekler
Askeri teçhizat
Ateşli silahlar ve bıçaklar
Canlı hayvan
Çalıntı mallar
Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
Dinleme cihazları
Elektrikli Kaykay
Emniyet kemeri adaptörü
Maymuncuk ve kilit açıcılar
Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri
Pornografik içerikli malzemeler
Promosyon ürünleri
Radar detektörleri
Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
Telsiz ve komünikasyon cihazları
Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
Tütün mamulleri; Elektronik sigaralar

WEBSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Breathandmore Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Breathandmore”) olarak, http://www.Breathandmore.com alan adlı internet sitesi (“Websitesi”) kullanımınıza ilişkin siz Websitesi ziyaretçilerini (“Ziyaretçi”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:
●            Veri Sorumlusu: Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kahan Apartmanı No:40/3 Şişli/İstanbul merkezinde kurulu, 265268-5 sicil numaralı Breathandmore Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
Websitesi’ni kullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz;
●            hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
●            doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
●            işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
●            hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.
 
Breathandmore Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:
İşlem Güvenliği Bilgileri:
•         Ziyaretçiler’in IP Adresi bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın tanımlanabilmesi amacıyla işlediğimiz IP Adresi verisi, KVKK m.5 f:2 ç bendi gereği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, Trafik Bilgisi tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisini işlememizin hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılabilecektir.
Diğer:
•         Ziyaretçiler’in Çerez Kayıtları bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi’nde geçirdikleri süre ve bu süredeki faaliyetlerinin analiz edilerek kullanıcı deneyiminin artırılabilmesi amacıyla işlediğimiz Çerez Kayıtları verisi, KVKK m.5 f:2 f bendi gereği, Website verimliliği ve Ziyaretçi memnuniyetinin analiz edilebilmesi kapsamında özel hayat gizliliğinizi ihlal etmeyecek ölçüde meşru menfaatimiz için Çerez Kayıtları verisini işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Çerez Kayıtları verisi, bu konudaki aydınlatılmış açık rızanıza bağlı olarak çerezin analiz edilebilmesi amacıyla, kullanılan çerezin türüne göre Google ile paylaşılabilecektir.
Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.
ÇEREZ POLİTİKASI
 
İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Breathandmore’a ait Websitesi için geçerlidir. Politika’da yer alan çerezler; Website’mizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak ile Website ve Ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 
Breathandmore olarak, Website’de kullanmakta olduğumuz çerezleri devre dışı bırakabilir, silebilir, değiştirebilir veya Websitesi’ne yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle, işbu Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Politika üzerinde yapılan değişiklikler, erişiminize açık bir mecrada yayımlanması ile yürürlüğe girecektir. Metnin son güncelleme tarihine sayfanın üst kısmında ulaşabilirsiniz.
 
Yukarıda belirtilen Website ve sayfalarına erişerek, işbu Politika uyarınca çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediğiniz takdirde internet tarayıcınızın ayarlarını Politika’da belirtilen şekillerde düzenlemeli veya Website’mizi kullanmaktan kaçınmalısınız. Ancak çerezlerin kullanımına izin vermemek veya çerezleri silmek Website’mizin kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir ve Website’de sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza yol açabilir.
 
Politika’mız ile amaçlanan, Ziyaretçiler’i çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileri hakkında KVKK’nin 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatmaktır. Aşağıda yer verilen tablolar, işbu Politika uyarınca kullanılmakta olan çerezler ve kullanım amaçlarını özetlemektedir.
 
Çerez Nedir?
Çerezler (cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve Website’ye erişmek için kullandığınız cihaza kaydedilerek, Website ziyaretinize yönelik bilgilerin depolandığı küçük boyutlu metin dosyalarıdır.
 
Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir?
Çerezler, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Ziyaretçiler’imize daha uygun hizmet, ürün veya teklif sunmak için kullanılmakla beraber;
•      Website’mizin kullanılması için ihtiyaç duyulan teknik verilerin sağlanması,
•      Website’yi kullanım alışkanlıklarınıza ve ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgileri toplanması;
•      Başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, kanundan kaynaklanan ve/veya sözleşmelerin ifasına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için IP adresi gibi kişisel verilere ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır.
 
Çerez Türleri ve İşlevleri
Aşağıda, Website’mizde kullanılan çerezlerin türlerine dair açıklamaları bulabilirsiniz.
 
Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Website’mizin beklendiği gibi çalışabilmesi için gereklidir, özellikle aynı oturum içerisinde önceki sayfalara dönüldüğündeki eylemleri hatırlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.
 
Performans Çerezleri: Bu çerezler, sitede ziyaret edilen alanlar, geçirilen süre ve Ziyaretçiler’in karşılarına çıkan hata mesajları gibi bilgileri raporlayarak Ziyaretçiler’in Websitesi ile girdiği etkileşimi anlamamızı sağlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.
 
İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcıların Website’mize hangi ülkeden bağlandıkları, Website’yi hangi dilde kullandıkları gibi bilgileri hatırlar. Bu sayede elde edilen bilgiler kullanıcı tercihlerine yönelik hizmet sunulmasını sağlar. Bu çerezler, kullanıcı davranışları ile ilgili bilgileri anonim olarak toplar ve toplanan bu bilgiler Website’nin geliştirilmesi için raporlama amacıyla kullanılır.
 
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcılara ilgi alanlarına yönelik içerik sunmak amacıyla kullanılmakla beraber aynı zamanda sunulan içerikleri kısıtlamak için de kullanılabilir. Bu çerezler tarafından depolanan veriler, Ziyaretçiler’in IP adresleri ile takip edilerek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.
 
1. Parti Çerezler Nelerdir?
•      1. Parti çerezler, tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlara yönelik ve mevzuata uygun olarak Website’de kullanılmaktadır. 1. Parti çerezler http://www.Breathandmore.com web alanına ait çerezlerdir ve sizlere sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için önem teşkil etmektedir. Bahsedilen çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi halinde Website ile ilgili bazı temel fonksiyonlardan yoksun kalabilirsiniz.
Kullandığımız 1. Parti Çerezler
Çerez Adı    Çerez Türü    Saklandığı Süre
ASP.NET_Sessionld    Zorunlu    Oturum
_RequestVerificationToken    Zorunlu    Oturum
_ga_DYLE63SHR0    Performans    2 yıl
_ga    Performans    2 yıl
 
 
3. Parti Çerezler Nelerdir?
 
•      3. Parti çerezler http://www.Breathandmore.com  web alanı adı dışında olan web sitelerine ait olan çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı sunulan bazı ilave özelliklerin web sitesine entegre edilmesini sağlamaktır (örnek olarak, Map Box entegrasyonu ile lokasyon bilgisinin sağlanması).
 
Kullandığımız 3. Parti Çerezler
Çerez Adı    Sağlayıcı    Çerez Türü    Saklandığı Süre
IDE    doubleclick.com    Hedefleme/Reklam    2 yıl
NID    google.com    Hedefleme/Reklam    6 ay
 
 
Çerezlerin Yönetilmesi
Website’mizde kullanılan 3. Parti çerezleri isteğiniz dâhilinde, aşağıda verilen linkler aracılığıyla kullandığınız tarayıcı ayarlarına erişerek ve belirtilen adımları izleyerek yönetebilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki devre dışı bırakılan çerezler, Websitesi kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve Websitesi’nde sunulan bazı hizmetlerden yararlanamamanıza sebep olabilir.
 
•         Google Chrome
•         Mozilla Firefox
•         Opera
•         Safari
•         Internet Explorer
 
Bu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni doğrultusunda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Websitesi kullanımınıza ilişkin kişisel verilerinizin;
•       işlenip işlenmediğine,
•       işlenme amacına,
•       yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair
bilgi edinme;
•       amacına uygun işlenmesini,
•       yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
•       ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
•       uğradığınız zararların tazmin edilmesini
talep etme;
•       otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara
itiraz etme.
 
Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:
 
•          info@Breathandmore.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

TESLİMAT VE İADE SÖZLEŞMESİ

TESLİMAT VE İADE SÖZLEŞMESİ
1.    GİRİŞ
1.1. İşbu TESLİMAT VE İADE SÖZLEŞMESİ Sözleşmesi  (“Sözleşme Wikkestraat 11, 2153CD, Nieuw-Vennep, NL  merkezli ve Amsterdam Ticaret Odasına  kayıtlı Breathandmore Şirketi (“Breathandmore”) tarafından www.Breathandmore.com , nefesleailedizim.com, frekanscihazi.com ve biofrekans.com alan adlı internet sitesi (“Breathandmore Platformu”) üzerinden sunulan imkanlar dahilinde, Breathandmore Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Kullanıcı ve Eğitmen  (birlikte “Erişen” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
1.2. İşbu Sözleşme, Erişen’in Breathandmore Platformu’nu ziyaret etme ve Breathandmore Platformu’nda hizmet verme veya hizmet alma saikiyle üyeliğini gerçekleştirmek istediği andan itibaren tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Erişen’in Breathandmore Platformu’nu kullanma saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Kullanıcı veya Eğitmen sıfatları doğrultusunda işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.
 
2.    ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1.   Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’na erişerek, Eğitmenlar’ı kategorilerine göre çeşitli kriterlerde filtreleme ve Eğitmenlar’ın özgeçmişlerini ve oluşturdukları workshopları, modülleri, sertifikalı programları ve blog içeriklerini görüntüleme ve BREATHANDMORE SHOP üzerinden Breathandmore Platformu’nda sunulan hizmet kategorileri bazında Ürün satın alma hakkına sahiptir.
2.2.   Ziyaretçi BREATHANDMORE SHOP alt yapısı üzerinden sunulan Ürünler’i Breathandmore Platformu’na üye olmaksızın satın alabilecektir. Belirtmek gerekir ki Breathandmore Platformu üzerinden Ürün satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde Ziyaretçi’den ad soyad, telefon numarası, teslimat/fatura adresi ve elektronik posta adresi bilgilerini iletmesi istenecektir.
2.3.   Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’ndan ‘Kullanıcı’ veya ‘Eğitmen’ sıfatıyla yararlanabilmek amacıyla Breathandmore Platformu’na üye olma ve Breathandmore Platformu’ndan hizmet alma/hizmet sunma saikiyle yararlanma hakkına sahiptir. Ziyaretçi, Breathandmore Platformu’na işbu Sözleşme’de şartları belirtilen şekilde üye olmakla birlikte işbu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya veya Eğitmen’a ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.
2.4.   Hizmet sunma saiki ile üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’de Eğitmen’a ilişkin düzenlenen şartlara ek olarak Eğitmen Sözleşmesi’ne tabi olacağını, bu sözleşmeyi kabul etmemesi halinde Eğitmen sıfatı ile Breathandmore Platformu üzerinden işlem yapmaması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder.
2.5.   Her bir Ziyaretçi, Breathandmore bültenlerini takip edebilmek ve/veya Breathandmore Platformu’nda sunulan hizmetlere ilişkin yapılan güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olabilmek için Breathandmore Platformu’nda yer alan e-posta kayıt bölümünü kullanarak düzenli e-posta hizmetinden yararlanabilir.  Breathandmore, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ziyaretçi’nin ön onayı olmaksızın Ziyaretçi’ye ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Ziyaretçi’ye ‘ticari elektronik iletBREATHANDMORE ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Ziyaretçi’nin Breathandmore ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Breathandmore’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.
 
3.       ERİŞEN’İN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.   Erişen, Breathandmore Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihaz vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.
3.2.   İşbu Sözleşme kapsamında Erişen; Breathandmore ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Breathandmore Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3.   Erişen, Breathandmore’a ait veya Breathandmore ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4.   Erişen; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Breathandmore Platformu sunucularını veya Breathandmore Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Breathandmore Platformu’nun diğer kullanıcıların Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Erişen; Breathandmore Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Breathandmore Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.
3.5.   Erişen, kendisine tanınan BREATHANDMORE Puan, Ödül Puan ve BREATHANDMORE Level imkanına ilişkin detaylar ile kullanım koşullarına Breathandmore Platformu üzerinden erişebilecektir.
3.6.   Erişen, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmet ve/veya Ürün satışları kapsamında Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılır. Erişen, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmeti ve/veya Ürün’ü satın alma saikiyle ödeme yaparken Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Erişen, Ödeme Sistemi üzerinden ödeme yaparken banka/kredi kartı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Erişen’in sağladığı banka/kredi kartı bilgileri, lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanmakta olup Breathandmore tarafından kullanılmamaktadır.
3.7.        Erişen, Breathandmore Platformu’nda kendisine sunulan Ürün’ün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bunlar hakkında bilgi sahibi olarak sipariş vereceğini kabul eder.
3.8.        Erişen’in, BREATHANDMORE SHOP üzerinden Ürün, BREATHANDMORE üzerinden sunulan hizmetler ile Bireysel Seanslar ve Grup Seansları satın almadan önce Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyup kabul etmesi gerekmektedir.
3.9.        Erişen, satın aldığı Ürün/hizmet bakımından Breathandmore’ın yalnızca bir Aracı Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve satıcının taahhüt ettiği Ürün’ün/hizmetin tam veya taahhüt edildiği şekilde teslim edilememesinden dolayı Breathandmore’a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve beyan eder.
3.10.     Erişen; BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla gerçekleştireceği Ürün satışına ilişkin olarak;
3.10.1.    Ürün’ü zamanında, Breathandmore Platformu’nda belirttiği niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim edeceğini,
3.10.2.    Breathandmore Platformu vasıtasıyla gerçekleştireceği Ürün satışlarına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin ve alıcının Ürün satışına ilişkin taleplerinin muhatabının bizzat kendisi olacağını,
3.10.3.    Ürün satışına ilişkin Breathandmore tarafından belirlenen düzenlemelere ve bildirimlere uygun davranacağını,
3.10.4.    Satışını gerçekleştireceği Ürün’ün işbu Sözleşme’nin Ek 1‘inde yer alan satışa arzı yasaklı veya sınırlı ürünlerden olmayacağını; Ürünler’in yasal olmasından, içeriğinden, yasal sınırlamalara tabi olan Ürünler’in satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun davranılmamasından münhasıran sorumlu olduğunu,
3.10.5.    Satışını gerçekleştireceği Ürün’ün satışa arzı hususunda yetkili olduğunu, ilgili Ürünler’in internet üzerinde yayımlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için gerekli yetkilendirmeye ve izinlere sahip olduğunu,
3.10.6.    Ürün’e ilişkin marka, logo, teknik özellikler dahil tüm tanıtıcı içeriklere ilişkin olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda düzenlenen yükümlülüklerini ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.11.                       İşbu Sözleşme;
3.11.1.    Ziyaretçi tarafından Breathandmore Platformu’na erişim durdurularak her zaman,
3.11.2.    Kullanıcı tarafından üyeliğin kullanımı ve hizmet alımı durdurularak ve
3.11.3.    Eğitmen tarafından üyeliğin kullanımı ve sunulan hizmetler durdurularak Eğitmen Sözleşmesi’nde ve işbu Sözleşme’nin 9.24. maddesinde yer verilen şart ve koşullar dahilinde her zaman sona erdirilebilecektir.
 
4.    KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.   Kullanıcı, Breathandmore Platformu içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, Breathandmore Platformu’nu kullanmaya başlayabilecektir. 
4.2.   Kullanıcı, üyelik formu kapsamında işbu Sözleşme’nin 6.2. maddesinde belirtilen bilgi ve verileri tam ve eksiksiz olarak Breathandmore Platformu’na sunmakla yükümlüdür. Aksi halde Breathandmore Platformu üzerinden Ürün ve/veya hizmet satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde kendisinden profil bilgilerini doldurması istenebilecektir.
4.3.   Kullanıcı, üyelik formu kapsamında ve Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmetler esnasında vermiş olduğu bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasından münhasıran kendisi sorumlu olacak olup; verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle Breathandmore Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, hizmetin gereği gibi ifa edilememesi, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde Breathandmore’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
4.4.   Kullanıcı, Breathandmore Platformu üzerinden seçtiği kategorideki seansa ilişkin Hizmet Bedeli’ni Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeyerek hizmet alma hakkına sahiptir. İlaveten Breathandmore, seans gün ve saatini, Kullanıcı’ya elektronik posta/kısa mesaj bildirimi ve platform için bildirimler ile hatırlatılabilecektir.
4.5.   Kullanıcı, satın almış olduğu seansın gerçekleşeceği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân veren üçüncü taraf uygulamaya/platforma yönlendiren linki/bağlantıyı Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan aynı anda üçüncü kişilerin faydalanmasına olanak sağlayacak şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmamalıdır. Böyle bir durumun Breathandmore tarafından tespit edilmesi veya Eğitmen tarafından tespit edilerek Breathandmore’a bildirilmesi halinde; Breathandmore, Kullanıcı’nın satın almış olduğu seansı iptal edecek ve Kullanıcı’ya para iadesinde bulunulmayacaktır. Belirtilmelidir ki Kullanıcı’nın işbu maddede yer verilen davranışının tekrarlanması halinde Breathandmore Platformu’ndaki üyeliği Breathandmore tarafından askıya alınabilir veya sona erdirilebilir.
4.6.   Kullanıcı, BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetler ile satın almış olduğu kategorideki Bireysel Seans veya Grup Seansı esnasında bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi ve devam edebilmesi bakımından gerekli olan araç ve malzemeleri kendisi temin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın yanlış ve/veya eksik araç ve malzemeyle Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılması veya BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması sebebiyle hizmetlerin gereği gibi yerine getirilememesinden, Kullanıcı’nın bu sebeple zarara uğramasından veya zarar tehlikesi ile karşılaşmasından Breathandmore ve Eğitmen sorumlu tutulamayacak olup; Kullanıcı münhasıran sorumlu olacaktır.
4.7.   Kullanıcı, BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması esnasında ve satın almış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları esnasında, seans işleyişinin devam edebilmesi bakımından gerekli araç ve malzemeler Eğitmen tarafından önerilmiş olsa dahi bu araç ve malzemelerin kullanımından bizzat kendisi sorumlu olup; araç ve malzemelerin kullanımı esnasında oluşabilecek sorunlar bakımından Eğitmen’ı ve Breathandmore’ı sorumlu tutamayacaktır.
4.8.   Kullanıcı, BREATHANDMOREüzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması veya seçmiş olduğu kategorideki Bireysel Seanslar veya Grup Seansları’na katılması ve bu hizmetler kapsamında Eğitmen’ın yönlendirmelerini takip etmesi sebebiyle herhangi fiziksel ve/veya psikolojik bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalırsa bu durumu Eğitmen’a bildirerek dahil olduğu BREATHANDMOREhizmetlerine katılımına veya katılmış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na derhal son vermeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
4.9.   Kullanıcı, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan kategorilerdeki seanslara katılımı konusunda tamamen özgür iradesi ile karar vermeli ve seans seçimi yaparken kategorilerin bireysel sağlık durumuna uygunluğunu seans içeriklerini inceleyerek kendisi değerlendirmeli; gerekli görürse doktoruna danışmalıdır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki Kullanıcı, bireysel sağlık durumundan münhasıran kendisi sorumlu olup; seçmiş olduğu kategorideki seansa katılımı sonucu Kullanıcı’nın sağlığında oluşabilecek sorunlar bakımından Eğitmen ve Breathandmore sorumlu tutulamayacaktır. 
4.10.     Kullanıcı, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin tıbbi teşhis ve tedavi hizmeti kapsamında olmadığını; bireysel sağlığa BREATHANDMORE gelebileceğini ve fakat Breathandmore’ın ve Eğitmenlar’ın bu konuda bir taahhüt vermediklerini kabul etmektedir.
4.11.     Kullanıcı, kategori ya da Eğitmen bazlı paket alması halinde, paket içeriğindeki Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılım sağlamasa dahi, kategori bazlı pakete ilişkin belirtilen Hizmet Bedeli’ni eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın kategori bazlı paket kapsamında satın aldığı hizmetten faydalanmamayı tercih etmesi durumunda Breathandmore’dan herhangi bir bedel talep hakkı doğmayacaktır. 
4.12.     Kullanıcı, Bireysel Seans ve Grup Seansları ile BREATHANDMORE üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin olarak talep yoğunluğunun mevcut olabileceğini, Breathandmore’ın bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını ve bu durumun ayıplı hizmet olarak nitelendirilmediğini kabul eder.
4.13.     Kullanıcı, Breathandmore Platformu üzerinden aldığı hizmetlere ilişkin geri bildirimde bulunmak amacıyla Breathandmore Platformu içerisinde herkese görünür şekilde yayımlanmak kaydıyla değerlendirme ve yorumlarda bulunabilir. Belirtmek gerekir ki Kullanıcı’nın yapmış olduğu değerlendirme ve yorumların Breathandmore Platformu içerisinde yayımlanması ve Breathandmore Platformu’ndan kaldırılması Breathandmore’ın inisiyatifindedir.
4.14.     İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Breathandmore Platformu aracılığıyla kendisine iletilen link üzerinden katıldığı yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeleri kayıt altına almamakla yükümlüdür. Böyle bir durumun Breathandmore tarafından tespit edilmesi veya Eğitmen tarafından tespit edilerek Breathandmore’a bildirilmesi halinde, ilk ihlal durumunda Kullanıcı’nın hesabı Breathandmore tarafından askıya alınabilecek, aynı ihlalin birden çok kez aynı Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise Kullanıcı’nın hesabı kalıcı olarak silinebilecektir. 
4.15.     Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme kapsamında satın almış olduğu Bireysel Seanslar veya Grup Seanslarına katılmaması/katılamaması halinde, ilgili seans tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde aynı Eğitmen tarafından verilen, satın almış olduğu seans ile aynı bedeldeki ve aynı türdeki bir başka seansa katılma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı’ya bu hak, katılım göstermediği/gösteremediği seansın Grup Seansı olması halinde, ilgili seansın kontenjan yeterliliklerinin sağlanması halinde tanınabilecektir. Kullanıcı, bu hakkı kullanabilmesi için, satın alıp katılım göstermediği/gösteremediği ilgili seans tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde bu durumu Breathandmore’a bildirmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki böyle bir durumda Kullanıcı’ya katılım göstermediği seansa ilişkin herhangi bir Hizmet Bedeli iadesi yapılmayacaktır. İlgili Eğitmen’ın işbu maddede belirtilen 1 (bir) aylık süre içerisinde Kullanıcı’ya katılma hakkı tanınacak seans ile aynı bedel ve türde bir başka seansı bulunmaması halinde Kullanıcı’ya bu hak tanınmayacaktır. 
4.16.     Bireysel Seans ve Grup Seansı’nın, takvimde belirtilen zamanda başlatılabilmesi için Kullanıcı’nın, ilgili seansı satın almasını takiben Breathandmore tarafından elektronik posta adresine gönderilen yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân tanıyan üçüncü taraf dijital platforma yönlendiren erişim linkini kullanarak hizmetin verileceği dijital platforma katılması gerekmektedir. 
4.17.     Kullanıcı tarafından Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın gerçekleştirilebilmesi amacıyla erişim linkine tıklanılması ve fakat teknik aksaklıklar sebebiyle seansın gerçekleştirilememesi veya erişim linkinin teknik aksaklıklar nedeniyle kullanılamaması durumunda Kullanıcı, durumu makul olan en kısa sürede Breathandmore’a bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda seansın teknik aksaklıktan dolayı yapılamadığının veya erişim linkinin teknik aksaklıktan dolayı kullanılamadığının veya seansın tamamlanamadığının Breathandmore tarafından tespit edilmesi üzerine, Hizmet Bedeli kendisine yapılan ödeme yöntemi ile aynı şekilde iade edilecektir.
4.18.     Kullanıcı’nın Eğitmen ile gerçekleştireceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın; yazılı, sesli ve/veya görüntülü nitelikte olmasına karar verme hakkı mevcut olup; seansların mahiyeti itibariyle yazılı, sesli ve/veya görüntülü olmamasından ötürü hizmetin gereği gibi ifa edilememesinden Breathandmore ve Eğitmen sorumlu tutulamayacak ve buna ilişkin Hizmet Bedeli’nin iadesi talep edilemeyecektir.
4.19.     Kullanıcı, satın almış olduğu seansı kendisi adına satın almış kabul edilecektir. Kullanıcı, Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nı satın alabilmesine ve bu seanslara katılım sağlayabilmesine olanak sağlayan bilgileri üçüncü kişilere devretmesinden tamamen kendisi sorumlu tutulacak olup; üçüncü kişilere yapılacak devir sonucu oluşan veya oluşacak zararlar sebebiyle Breathandmore’dan ve Eğitmen’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
4.20.     Kullanıcı, Eğitmen ile olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nda ve mesajlaşma içeriğinde; ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihler gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemeli ve toplumu veya diğer Kullanıcılar’ı ve Eğitmen’ları rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır. 
4.21.     Kullanıcı, Eğitmen ile gerçekleştirdiği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşme esnasında sunduğu birtakım bilgilerden görüşmelerin periyodik olarak gerçekleştirilebilmesi için gereken temel bilgilerin Eğitmen tarafından kayıt altına alınabileceğini peşinen kabul eder.
 
5.     BREATHANDMORE’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.     Breathandmore, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
5.2.     Breathandmore, Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olup hizmet/Ürün satın alma faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik elektronik ticaret ortamını sağlamak ile yükümlüdür.
5.3.     Breathandmore, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
5.4.     Breathandmore, Breathandmore Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Breathandmore’ın bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte Breathandmore Platformu’nun 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir.
5.5.     Breathandmore, kendisine ödenecek olan Platform Kullanım Bedeli karşılığında Eğitmen’a 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak fatura düzenleyeceğini kabul eder.
5.6.     Breathandmore, herhangi bir zamanda Breathandmore Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Breathandmore Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Breathandmore Platformu kullanımını tamamen durdurabilir.
5.7.     Breathandmore, Breathandmore Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini, üyeliğin kullanımına yönelik kuralları, seansın gerçekleştirileceği üçüncü taraf uygulamayı/platformu, ödeme yöntemlerini, Ödeme Sistemi’ni, Eğitmen listesini, Eğitmenlar’ın görüntülenme şeklini, seans kayıt koşullarını ve Breathandmore Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Breathandmore, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.  Breathandmore, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir. Ücretsiz kullanılan servislerin ücretli hale getirilerek Erişen’in kullanımına sunulmasından önce Erişen’den bu hususta bir onay alınacaktır.
5.8.     Breathandmore, Breathandmore Platformu’nun amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde üyelik başvurusu yapanların üyelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.
5.9.     Breathandmore, Breathandmore Platformu’nda sunduğu BREATHANDMORE Puan, Ödül Puan ve BREATHANDMORE Level imkanına ilişkin elde edilme, kullanım, süre ve sair kullanım şartlarına Breathandmore Platformu’nda yer vermektedir. Breathandmore, BREATHANDMORE Puan, Ödül Puan ve BREATHANDMORE Level kullanım şartlarını değiştirme, güncelleme veya ilgili imkanları tamamen kaldırma hakkını saklı tutar.
5.10. Breathandmore, İşbu Sözleşme’nin Ek 1’inde yer alan ürünleri BREATHANDMORE SHOP aracılığıyla satışa arz ettiği ve/veya Sözleşme hükümlerine ve Breathandmore Platformu’nda belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı’nın ve Eğitmen’ın üyeliğini askıya almaya veya sonlandırmaya yetkilidir.
5.11. Breathandmore ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde işlem yapan satıcının Ürün’ünü listeden çıkarmaya ve gerektiği hallerde ilgili kişinin üyeliğini askıya almaya veya sonlandırmaya yetkilidir. 
5.12. Breathandmore, Erişenler’in Breathandmore Platformu’nda hizmetlere ilişkin değerlendirme ve yorum yapılmasına imkân vermektedir. Bununla birlikte Breathandmore, İnternet Kanunu uyarınca Yer Sağlayıcı sıfatını haiz olduğundan Erişenler tarafından yapılan değerlendirme ve yorumları denetlemekle yükümlü değildir. Belirtmek gerekir ki, Breathandmore re’sen veya şikâyet üzerine yapılan değerlendirme ve yorumların toplum ahlakına aykırı, aşağılayıcı, müstehcen, onur kırıcı, tehdit edici, gerçek dışı, yanıltıcı/aldatıcı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun bulunmadığı hallerde değerlendirme ve yorumları Breathandmore Platformu’ndan kaldırmaya yetkilidir.
5.13.      Breathandmore, Eğitmen’ın üyelik formu vasıtasıyla kendisine iletmiş olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapacak ve yalnızca Breathandmore tarafından onaylanan profile sahip Eğitmenlar Breathandmore Platformu üzerinde hizmet vermeye başlayabilecektir. Belirtmek gerekir ki bu kapsamda onaylama yetkisi Breathandmore’ın inisiyatifinde olup Eğitmen’ın onaylanmayan profillere ilişkin Breathandmore’dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.
5.14.      Kullanıcı’nın/Eğitmen’ın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Breathandmore, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın/Eğitmen’ın Breathandmore Platformu’nu kullanımını durdurmaya, Breathandmore Platformu içerisindeki üyelik hesabını askıya almaya veya üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Breathandmore, Kullanıcı’ya/Eğitmen’a ilişkin kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma ve şikâyet konusuna ilişkin olarak Kullanıcı’ya/Eğitmen’a bildirimde bulunma hakkına sahiptir. 
5.15.      Breathandmore, gerekli gördüğü hallerde Kullanıcı’nın Eğitmenlar’ı değerlendirebilmesi amacıyla memnuniyet anketleri sunabilecek, puanlama sistemleri ve sair yöntemler geliştirebilecek ve bunlara ilişkin detayları ve sonuçları Breathandmore Platformu üzerinden yayımlayabilecektir.  
5.16.      Breathandmore; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
5.17.      Breathandmore, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
5.18.      Breathandmore, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Erişen’in ön onayı olmaksızın Erişen’e ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Erişen’e ‘ticari elektronik ileti BREATHANDMORE ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Erişen’in Breathandmore ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Breathandmore’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.
5.19.      Breathandmore, hizmete/Ürün’e ilişkin satın alma talebini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle ilgilisine bildirebilecektir.

bottom of page